DRIVER SD600E

    ✓ 30 chức năng bảo vệ đảm bảo sự ổn định khi hoạt động
    ✓ Lên đến 3 lần công suất quá tải
    ✓ Đạt được chuyển đổi chức năng để đáp ứng các công việc khác nhau với tốc độ nhanh hơn và định vị xác thực hơn
    ✓ Nhiều chức năng trả về gốc và các phương thức phát hiện gốc