CPU VE200 PLC224

  • Cung cấp các giải pháp điều khiển công nghiệp tự động hiệu suất cao chuyên nghiệp.

    Khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.

    Khả năng tính toán và xử lý dữ liệu mạnh mẽ.

    Được phát triển với công nghệ Flash, thuật toán và điều khiển PID mới nhất.